Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanbod

1.1. Wagens die online te koop worden aangeboden, kunnen slechts worden gekocht door ondertekening van een bestelbon in ruimtes van Autoswitch of na expliciete bevestiging van de aanvaarding door Autoswitch van het aanbod.

Artikel 2 – Leveringsdatum- of termijn

2.1. Autoswitch vermeldt de juiste leveringsdatum of -termijn op de bestelbon. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen na de ondertekening van de bestelbon.

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper. 

Wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen. 

In de andere gevallen, kan de koper in overleg met Autoswitch een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld beëindigen.

Ingeval van beëindiging wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald. 

Bij laattijdige levering, na verlenging met een nieuwe termijn, kan de koper aanspraak maken op een vergoeding in overeenstemming met de opgelopen schade, zonder dat deze vergoeding meer kan bedragen dan 10% van de verkoopprijs.

2.2. Kan de koper op de overeengekomen leveringsdatum het voertuig niet in ontvangst nemen, dan heeft Autoswitch het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief 

-

garagekosten aan te rekenen t.b.v. 30,00 euro per dag,

-

de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade (nooit meer dan 10% van de verkoopprijs),

behalve in geval van overmacht in hoofde van de koper. 

Artikel 3 – Levering

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van Autoswitch, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering. 

Artikel 4 – Prijs

4.1. De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, kan niet worden aangepast. 

4.2. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 

Artikel 5 – Betaling en voorschot

5.1. Het voorschot wordt vermeld op de bestelbon en is onmiddellijk betaalbaar bij ondertekening van de bestelbon. Autoswitch kan geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. 

5.2. De integrale betaling, of het saldo bij betaling van een voorschot, gebeurt bij overschrijving op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan het wettelijk tarief verschuldigd. 

Het voertuig blijft eigendom van Autoswitch tot de volledige betaling van de prijs. 

Bovendien kan Autoswitch, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan Autoswitch een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade. Autoswitch kan in voorkomend geval deze schadevergoeding inhouden op het reeds betaalde voorschot. De schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan 10% van de verkoopprijs. Bij ontbinding wordt het voorschot, al dan niet na aftrek van de schadevergoeding, binnen de 8 kalenderdagen teruggestort aan de koper.

Artikel 6 – Conformiteit

6.1. De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten zonder verwijl aan Autoswitch per aangetekende brief gemeld worden. De overige zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit dienen aan Autoswitch per aangetekende brief gemeld te worden, ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering. 

Artikel 7 – Garantie

7.1. Conventionele garantie

De conventionele garantie duurt één jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering. 

Elke verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Het moet aan Autoswitch per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik dat Autoswitch het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen. 

De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing als het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingsacties). 

In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de koper de herstelling van het voertuig eisen. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenkomen welk middel het best geschikt is om aan de gebreken of aan de niet-conformiteit te verhelpen. 

De door Autoswitch of door elke erkende merkverdeler onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg. 

7.2. Wettelijke waarborg

De wettelijke waarborg van 1 jaar bij de verkoop van tweehandsgoederen van artikel 1649quater van het BW geldt onverminderd.

De koper, met de hoedanigheid van consument, behoudt de wettelijke garantie zolang het autovoertuig volgens de instructies van de autofabrikant wordt onderhouden of hersteld buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende herstellers.

Na het verstrijken van de conventionele waarborg blijft de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 

Artikel 8 – Herroeping en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

8.1.Herroeping

Bij verkoop buiten de onderneming, o.a. op beurzen, salons, of online, beschikt de koper die de hoedanigheid heeft van consument over een herroepingsrecht van 14 dagen. Deze herroepingstermijn begint te lopen vanaf de levering en kan worden uitgeoefend door een duidelijke en ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving of door het herroepingsformulier, dat als bijlage aan de bestelbon werd gevoegd, ingevuld terug te zenden.

8.2. Waardevermindering ne Schade

Indien door gebruik van de wagen een waardevermindering is vast te stellen, zal hiervoor een billijke vergoeding kunnen worden gevraagd. Voor elke extra gereden kilometer bovenop 100km sinds het moment van de levering, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 eurocent. De koper blijft in geval van herroeping uiteraard aansprakelijk voor enige schade aan de wagen na levering.

Artikel 9 – Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. 

De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor Autoswitch niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document. 

Artikel 10 – Documenten van de constructeur

Elk document uitgaand van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van Autoswitch draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is. 

Artikel 11 – Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen na de kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte. 

Artikel 12 – Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

Artikel 13 – Nietigheden

Ingeval een clausule van de bestelbon of de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen. De desbetreffende clausule zal door partijen worden vervangen door een geldige, die zo goed mogelijk de bedoelingen van de partijen benadert.

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn de volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:

1°de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;

2°de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;

3°de rechter van de woonplaats van de koper.